Update AERIUS Calculator 2022

Op 26 januari 2023 is de nieuwste versie (2021) van de AERIUS Calculator beschikbaar gesteld. Iedere stikstofberekening moet uitgevoerd worden met de meest actuele versie van AERIUS. Vanaf 26 januari 2022 is dat dus AERIUS Calculator 2022.

Waarom deze update?

Het is goed om de AERIUS Calculator ongeveer één keer per jaar te updaten. Waarom? Dit rekeninstrument heeft een belangrijke plaats binnen de Stikstofwet en Wet Natuurbescherming. Alleen actuele wetenschappelijke inzichten en informatie van leefgebieden en habitattypen schetsen een juist beeld van de stikstofemissie.

U wilt zeker zijn dat het stikstofdepositie onderzoek voor de aanvraag juridisch houdbaar is. Daarom moet deze met de meest actuele versie van AERIUS zijn gemaakt.

Wat is gewijzigd met de update?

Diverse kennisinstituten, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving, TNO, RIVM en de Universiteit van Wageningen, publiceren jaarlijks relevante data. Denk aan het updaten van de staat van Natura 2000-gebieden, daarin voorkomende habitats en leefgebieden en de gemeten en berekende achtergronddepositie binnen deze gebieden. Het zijn belangrijke factoren die een rol spelen binnen uw project en de AERIUS-berekening.

Een andere veelvoorkomende en essentiële factor is de stikstofemissie van wegverkeer en mobiele werktuigen. In de meeste AERIUS-berekeningen komt deze categorie voor. Bij veel projecten speelt de verkeersaantrekkende werking een rol, maar denk ook aan heftrucks die op uw terrein rondrijden. Het updaten van emissiefactoren op basis van recent onderzoek, zorgt voor berekeningen met actuele kennis.

Is de AERIUS Calculator toekomstbestendig?

De complete uitstraling van AERIUS en de technische basis is in 2021 al vernieuwd en met de 2022 versie verder verbeterd, zodat het programma de komende tien jaar vooruit kan.

De AERIUS Calculator 2022 ziet er weer iets anders uit, maar de basis is overzichtelijk en intuïtief. Wij zijn van mening dat de wijzigingen vooral positief zijn.

 

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend