Stikstofcrisis wordt vervolgd

2 belangrijke uitspraken Raad van State

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State twee belangrijke uitspraken inzake het nog steeds actuele stikstofdossier. 1 daarvan hebben we reeds behandeld in onze blog ‘Vergunningsvrij Intern Salderen’. Deze uitspraak stelt intern salderen vergunningsvrij, mits goed aangetoond en goed onderbouwd. De zorgt voor een versnelling voor een aantal projecten. Daarnaast scheelt het €1.000 aan legeskosten. Kortom, voor diverse projecten is dit een gunstige uitkomst.

De tweede uitspraak die werd gedaan is in potentie ongunstig. Het is gebleken dat de uitstoot van verkeer na 5 kilometer wordt ‘afgekapt’.

Tracébesluit ViA15

De uitspraak heeft betrekking op aangespannen bezwaren n.a.v. het tracébesluit ViA15. Hiermee wil de minister de A15 doortrekken naar de A12 bij Arnhem en tevens verbreden. Diverse belanghebbenden hebben op verschillende gronden bezwaar gemaakt. En succesvol is gebleken. Een van de gemaakte bezwaren heeft betrekking op het zogenaamde ‘afkappen’ van stikstofemissie van verkeersbewegingen. Gebleken is dat de berekende emissie na 5 kilometer van de bron niet meer wordt meegerekend.

Niet genoeg gemotiveerd

De Raad van State heeft geoordeeld dat dit ‘afkappen’ er toe leidt dat onvoldoende zeker is dat er geen ‘significant negatieve effecten’ zullen zijn op omliggende Natura 2000-gebieden. De minister heeft onvoldoende gemotiveerd dat negatieve effecten niet voorkomen op gebieden verder dan 5 kilometer van de bron.

AERIUS Calculator

Alle stikstofdepositie onderzoeken vinden plaats door een berekening te maken met de AERIUS Calculator. De rekenmodule berekent de stikstofuitstoot en de plaatsen waar dit terecht komt. Dit gebeurt aan de hand van door de gebruiker ingevoerde stikstofbronnen. Een stikstofbron is in de basis elke bron, waarbij verbranding vrij komt. Daarnaast zijn ammoniak emissies van belang. Deze ontstaan op plaatsen waar dierlijke uitwerpselen zich vermengen met urine.

De AERIUS Calculator maakt gebruik van stamgegevens uit het SRM2 rekenmodel. Dit rekenmodel gaat dus uit van de besproken afkap van verkeer.

Probleem

Het probleem wat ontstaat is de onzekerheid over emissies buiten de 5 kilometergrens van deze afkap. Er kan niet met 100% zekerheid worden gesteld dat de berekende stikstof verder gelegen Natura 2000-gebieden niet bereikt. En daarmee kunnen, wat betreft de Raad van State, significant negatieve effecten niet op voorhand worden uitgesloten.

Gevolgen?

In potentie heeft de uitspraak grote gevolgen. Dit betekent namelijk dat nagenoeg alle berekeningen in de basis ‘ongeldig’ zouden zijn. Dit betreft berekeningen waarbij verkeersbewegingen aan de orde zijn. Dat is ook het geval bij bouwprojecten, waarvoor verkeersbewegingen meegenomen moeten worden voor leveringen en personeel. Een vernieuwing van de crisis dient zich aan, als hier geen oplossing voor komt.

Zo ver is het (nog) niet. Tot op heden heeft de uitspraak geen gevolgen gehad voor bestaande en nieuwe onderzoeken. Wel is het zo, dat met deze uitspraak in de hand, belanghebbenden succesvol bezwaar kunnen maken.

Het is een zorgelijke situatie die is ontstaan. Vanuit onze ervaring met deze onderzoeken durven wij te stellen dat de meeste bouwprojecten niet tot een depositie zullen leiden, verder dan 5 kilometer van het project. Echter, gezien de onzekerheid die is ontstaan, kan er gemakkelijk succesvol bezwaar worden gemaakt op grond van deze uitspraak. Dat hoeven niet eens natuurbewegingen te zijn, maar de buurman op de hoek kan al roet in het eten gooien.

Kortom, er is belang bij een snelle oplossing voor deze onzekerheid, voordat we opnieuw in een bouwcrisis gedompeld worden.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Neem gerust contact met ons op. Vrijblijvend staan wij u te woord.

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend