Nieuwe omgevingswet treedt in werking: veranderingen voor ecologische quickscan?

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming komen te vervallen. Samen met 25 andere wetten is deze opgenomen in de allesomvattende Omgevingswet.

Een opvallende verandering is de transformatie van de ecologische quickscan Wet natuurbescherming naar de Omgevingsscan natuur t.b.v Omgevingswet. Momenteel bevinden we ons in een overgangsperiode, waarin aanvragen zowel volgens de oude als de nieuwe wet worden behandeld. Aanvragen die na 1 januari bij het bevoegd gezag zijn ingediend, vallen onder de nieuwe wet, terwijl aanvragen van voor die datum nog worden behandeld volgens de oude wet.

De basis van de Quickscan Flora en Fauna blijft hetzelfde, waarbij het plangebied wordt gescand om te bepalen of beschermde soorten al dan niet aanwezig zijn of kunnen worden uitgesloten. Echter, in de omgevingsscan zal meer aandacht worden besteed aan de rode lijst soorten en de specifieke zorgplicht.

 

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend