Het vallen van de PAS-wetgeving

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat de PAS-wet (Programma Aanpak Stikstof) niet als toestemmingsbasis mag dienen voor nieuwe activiteiten. Een belangrijke reden hiervoor is dat er vaak ten onrechte werd gerekend met een afname van stikstof in de toekomst. Hierop werd nauwelijks gecontroleerd. Deze beloften werden ook vaak niet nagekomen. Dit is in strijd met wat is afgesproken in de Wet Natuurbescherming. Als gevolg van het laten vallen van de PAS wetgeving kwamen veel projecten stil te liggen.

Heeft u plannen voor een nieuwe bouw activiteit?

Om binnen de kaders van de wet toch aan de slag te mogen gaan, heeft u een stikstofdepositie onderzoek nodig. Het stikstofdepositie onderzoek wordt ook wel een vóórtoets genoemd. Bij een stikstofdepositie onderzoek brengen we alle activiteiten die stikstof uitstoten tijdens de bouw- en gebruiksfase van een project in kaart. Deze gegevens voeren we in in de AERIUS Calculator. Deze berekent of er negatieve effecten zijn op stikstofgevoelige habitattypen in omliggende Natura 2000-gebieden.

Als uit dit onderzoek blijkt dat alle negatieve effecten zijn uit te sluiten, dan is er op dit punt geen belemmering voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Wat als negatieve effecten niet zijn uit te sluiten?

Als negatieve effecten op omliggende Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, dan kunt u het volgende doen:

  • U kunt proberen maatregelen te nemen binnen het project om de stikstofuitstoot terug te dringen.
  • Een ecologische voortoets kan mogelijk aantonen dat uw project alsnog niet tot negatieve effecten leidt.
  • Door intern te salderen neemt u maatregelen om de uitstoot van uw bestaande activiteit terug te dringen. De vrijgekomen ruimte mag u gebruiken voor uw nieuwe activiteit. Middels extern salderen, beëindigd u de activiteiten van een externe activiteit. De gewonnen ruimte gebruikt u voor uw eigen activiteit. Dit is een zeer complexe en prijzige oplossing. Wij raden u in dit geval aan juridisch advies in te winnen
  • Met de ADC kunt u vrijstelling aanvragen. Dit komt echter maar zelden voor. U moet kunnen aantonen dat uw activiteit van algemeen dwingend maatschappelijk belang is en dat u geen andere oplossing heeft. Dit blijkt in de praktijk juridisch zeer lastig.

Hebt u vragen, of wilt u graag wat meer informatie? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder!

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend