Het vallen van de PAS-wetgeving

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat de PAS-wet niet als toestemmingsbasis mag dienen voor nieuwe activiteiten. Een belangrijke reden hiervoor is dat er vaak ten onrechte werd gerekend met een afname van stikstof in de toekomst. Hierop werd nauwelijks gecontroleerd. Deze beloften werden ook vaak niet nagekomen. Dit is in strijd met wat is afgesproken in de Wet Natuurbescherming. Als gevolg van deze beslissing, kwamen veel projecten stil te liggen.

U heeft plannen voor een nieuwe activiteit?

Dan heeft u een stikstofdepositie onderzoek nodig!

Het stikstofdepositie onderzoek wordt ook wel een voor toets genoemd. Alle activiteiten die stikstof uitstoten tijdens de bouw- en gebruiksfase van een project worden in kaart gebracht. Deze gegevens worden in de AERIUS Calculator ingevoerd. Deze berekend of er negatieve effecten zijn op stikstofgevoelige habitattypen in omliggende Natura 2000-gebieden.

Als uit dit onderzoek blijkt alle negatieve effecten zijn uit te sluiten is er op dit punt geen belemmering voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Wat als negatieve effecten niet zijn uit te sluiten?

Als negatieve effecten op omliggende Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, kunt u het volgende doen:

  • U kunt proberen maatregelen te nemen binnen het project om de stikstofuitstoot terug te dringen. Hierin kunnen wij u adviseren
  • Een ecologische voortoets kan mogelijk aantonen dat uw project alsnog niet tot negatieve effecten leidt. Hiermee kunnen wij u helpen
  • Door intern te salderen neemt u maatregelen om de uitstoot van uw bestaande activiteit terug te dringen. De vrijgekomen ruimte mag u gebruiken voor uw nieuwe activiteit. Hierin kunnen wij adviseren
  • Middels extern salderen, beëindigd u de activiteiten van een externe activiteit. De gewonnen ruimte gebruikt u voor uw eigen activiteit. Dit is een zeer complexe en prijzige oplossing. Wij raden u in dit geval aan juridisch advies in te winnen
  • Met de ADC kunt u vrijstelling aanvragen. Dit komt echter maar zelden voor. U moet kunnen aantonen dat uw activiteit van algemeen dwingend maatschappelijk belang is en dat u geen andere oplossing heeft. Dit blijkt in de praktijk juridisch zeer lastig.
2021 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend