Divers soortgericht onderzoek naar roofvogels, steenmarter, alpenwatersalamander en hazelworm te Hoevelaken

Op een perceel dat dienst deed als tuin heeft één van onze ecologen, naar aanleiding van een uitgevoerde Quickscan Flora & Fauna, een onderzoek uitgevoerd naar de boomvalk, ransuil, sperwer, steenmarter, alpenwatersalamander en hazelworm. Hoewel we in dit onderzoek konden uitsluiten dat de onderzochte beschermde soorten aanwezig waren, hebben we een aantal interessante bijvangsten gedaan!

Verschillende methodes

Voor de onderzoeken zijn verschillende methodes gebruikt. De onderzoeken naar jaarrond beschermde nesten van de boomvalk, ransuil en sperwer zijn gelijktijdig uitgevoerd. De meeste roofvogels zijn in de nacht of rond de schemering actief waarbij ze in de broedperiode ook baltsgeluiden laten horen. Er is door onze ecoloog goed geluisterd naar het roepen en geobserveerd op nestactiviteit. In de aanwezige bomen zijn alleen merels en houtduiven ontdekt. Aanwezigheid van de boomvalk, ransuil en sperwer zijn met dit onderzoek uitgesloten.

De alpenwatersalamander is een amfibie dat zich verschuilt onder stukken hout en stenen. Het onderzoek naar de alpenwatersalamander heeft plaatsgevonden door alle aanwezige losse stukken hout en stenen om te keren om schuilende dieren op te sporen. Ook zijn op strategische plaatsen reptielenplaten in het plangebied gelegd voor het onderzoek naar de hazelworm. Deze platen dienen als ideale opwarmplekken voor koudbloedige dieren zoals de hazelworm, maar ook de alpenwatersalamander zou zich eronder kunnen verschuilen. De onderzoekers controleerden deze platen regelmatig, in de hoop beide soorten aan te treffen. De onderzochte soorten zijn niet gevonden. Wél zijn een aantal bijvangsten van een huisspitsmuis onder één van de reptielplaten en een meerkikker op de verharding naast de vijver gedaan. Dit zijn beide vrijgestelde soorten.

Andere soorten

Steenmarters zijn moeilijk te spotten. Voor het onderzoek naar de steenmarter hebben we daarom twee wildcamera’s bij belangrijke structuurelementen geplaatst zoals wissels (loopspoor), een takkenhoop en een hol. Ook heeft onze ecoloog bij ieder bezoek gezocht naar sporen zoals ontlasting, prooiresten, krabsporen of haren. Tijdens één van de veldbezoeken werden prooiresten gevonden wat een belangrijke indicator is op aanwezigheid van een roofdier zoals de steenmarter. Hoewel het onderzoek zich richtte op de steenmarter, onthulde de beelden aanwezigheid van andere soorten. Verschillende huiskatten en huismuizen werden vastgelegd. Echter, de meest verrassende waarneming was een bunzing, een andere beschermde soort, die duidelijk in beeld werd gebracht op camera. Ook deze soort is beschermd en hiervoor dient verdere actie ondernomen te worden.

Onderzoek naar roofvogels, steenmarter, alpenwatersalamander en hazelworm te Hoevelaken

2024 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend