Toch AERIUS berekening bouwfase?

Op 1 juli 2021 trad de nieuwe Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering(Wsn) in werking. Een belangrijk onderdeel hiervan is de partiële vrijstelling voor de bouwsector. Deze houdt in dat voor activiteiten tijdens de kortdurende bouwfase, niet langer een vergunning voor de Wet Natuurbescherming(Wnb) noodzakelijk is. Samenhangend hiermee is de verplichting tot het nemen van emissie beperkende maatregelen tijdens de bouwfase. Hierop zijn wij uitgebreid ingegaan in onze blog van 28 juni. In onze kennisbank kunt u meerdere artikelen vinden over dit onderwerp. In dit artikel leggen we u uit, waarom het ondanks de vrijstelling tóch verstandig kan zijn om de bouwfase te onderzoeken middels een AERIUS berekening.

Voorwaarde vrijstelling

Er zijn diverse argumenten aangevoerd, waardoor de partiële vrijstelling volgens de overheid een juridisch verantwoord instrument is. Diverse partijen, alsmede MBH Consult, hebben hier vraagtekens bij gezet. De vrijstelling is onder andere gekoppeld aan de wettelijke verplichting (artikel 7.19a Bbl) om emissies tijdens de bouwfase aantoonbaar te beperken. Deze koppeling is echter nog niet ‘actief’. Het betreffende artikel hangt namelijk samen met de nieuwe Omgevingswet en deze treedt pas op 1 juni 2022 in werking. Kortom, gedurende één jaar lijkt er een soort Wild Westen te zijn voor bouwmaterieel zonder beperkingen.

Voorzorgbeginsel

Op het oog lijkt er het komende jaar dus geen beperking te liggen op de hoeveelheid en specifieke eigenschappen van het in te zetten materieel. Echter, de Wnb kent een uitwerking van de Habitatrichtlijn waarin het voorzorgbeginsel is verankerd. Het is dus maar de vraag of het zonder risico is om een project uit te voeren, omdat handhaving over de bandbreedte van het voorzorgbeginsel mogelijk is.

Voorkomen beter dan genezen?

Het beperken van emissies tijdens de bouwfase, conform artikel 7.19a Bbl, zou invulling kunnen geven aan het aannemelijk maken dat significant negatieve effecten op omliggende Natura 2000-gebieden niet te verwachten zijn. Oplettende belanghebbende bezwaarmakers zouden succesvol beroep kunnen doen op het voorzorgbeginsel, omdat voorgenoemd het komende jaar nog niet aan de orde is. Het kan daarom aan te bevelen zijn om tóch de bouwfase middels een AERIUS berekening te laten toetsen. Hiermee kan hoe dan ook met zekerheid worden vastgesteld dat significant negatieve effecten op vooraf zijn uit te sluiten. Wellicht is in deze voorkomen beter dan genezen.

Vrijblijvend contact of een offerte

Wilt u meer informatie of uitleg? Neem vrijblijvend contact op en ontvang vrijblijvend een offerte.

 

2023 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend