Opgaan in het heersend verkeersbeeld

Belangrijk

Verkeersbewegingen zijn een belangrijk onderdeel van het stikstofdepositie onderzoek. De verkeer aantrekkende werking van een activiteit moet in kaart worden gebracht. Dit geldt voor zowel aanleg- en bouwfase als de gebruiksfase.

Door de verkeersbewegingen in kaart te brengen en als ‘lijnbron’ in te voeren, wordt de stikstofuitstoot op jaarbasis door AERIUS berekend. Daarnaast moet de uitstoot als gevolg van stationair draaien worden berekend. Door, op bijvoorbeeld parkeergelegenheden, een lijn te modelleren met 100% stagnatie, wordt stationaire draai van verkeer gesimuleerd.

Discussie

Omgevingsdiensten worden ingezet om de stikstofdepositie onderzoek te beoordelen. Dit gebeurt op naleving van de invoerregels. Daarnaast wordt de onderbouwing in het rapport beoordeeld en vergeleken met hetgeen is ingevoerd.

Het komt voor dat er opmerkingen worden gemaakt over de invoergegevens. In veruit de meeste gevallen gaat dit over de lengte van de gemodelleerde lijnbron voor verkeersontsluiting. De omgevingsdiensten zijn veelal van mening dat deze te kort worden aangehouden.

Opgaan in het heersend verkeersbeeld

De centrale term in de gevoerde discussie is: ‘opgaan in het heersend verkeersbeeld’. Omgevingsdiensten adviseren vaak dat het verkeer opgaat in het heersend verkeersbeeld op een A- en/of N-weg. Dat is niet incorrect. Zeker niet, maar het is ook niet de enige waarheid. Het is van belang om hierbij in het oog te houden wat de Raad van State hier over heeft gezegd:

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling worden de gevolgen voor het milieu van het af- en aanrijdende verkeer niet meer aan het in werking zijn van de inrichting toegerekend, indien dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. (ECLI:NL:RVS:2009:BG9779)

Dit vraagt om verdere uitwerking van de term heersend verkeersbeeld. Daarna is de verkeer aantrekkende werking niet meer aan het project of object toe te rekenen. Volgens de Raad van State is er sprake van opname in het heersend verkeersbeeld, als:

Hiervan is sprake indien het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg kan bevinden. (ECLI:NL:RVS:2009:BG9779)

Onderscheid met overig verkeer

Op basis van voorgenoemde uitspraak, modelleren wij veelal tot een rotonde, danwel enkele honderden meters van de projectlocatie. Hiervoor hebben wij de volgende redenen:

 • Op een rotonde rijden alle voertuigen een gelijke snelheid (of staan stil)
 • Na enkele honderden meters bereikt het verkeer de toegestane snelheid op de betreffende weg. Iedereen rijdt dus even snel

Op basis van voorgenoemd concluderen wij dat het verkeer zich niet langer onderscheidt van het overige verkeer, aanwezig op de betrokken weg. Goed onderbouwd, einde discussie. Dachten wij…

Verkeersdruk

Ondanks onze onderbouwing, komt het nog voor dat omgevingsdiensten vragen te modelleren tot aan A- en N-wegen. Met name voor zwaar verkeer. De argumentatie die hiervoor wordt aangevoerd is:

 • Zwaar verkeer onderscheidt zich langer dan licht verkeer
 • Pas op een A- of N-weg is opname in het heersend verkeersbeeld met zekerheid te stellen
 • Zwaar verkeer onderscheidt zich langer op kleine wegen met een lage verkeersdruk, hierdoor is pas op een ‘grote’ weg sprake van opname in het heersend verkeersbeeld

Onjuist

In onze optiek is voorgenoemde argumentatie deels onjuist. Logische beredeneert is de argumentatie niet zo vreemd. Echter, op het stikstofdossier is zorgvuldig rekenen voor de natuur én voor de aanvrager van belang. Feitelijk beoordeeld is volgens ons het volgende aan de orde:

Die omstandigheid laat, wat daarvan zij, onverlet dat het nachtelijk verkeer van en naar [partij] zich ter plaatse van de woning van [appellant] door zijn rijgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich daar kán bevinden. Of zich daar daadwerkelijk ander verkeer bevindt, is niet relevant in het kader van de vraag of de gevolgen voor het milieu van het af- en aanrijdende verkeer aan het in werking zijn van het transportbedrijf kunnen worden toegerekend (ECLI:NL:RVS:2016:1861)

Kortom, de rechter heeft in 2016 geoordeeld dat de aanwezigheid van overig verkeer, niet relevant is. Er kán ander verkeer zijn, maar dat feit op zich bepaalt niet of verkeer aan een project of object kan worden toegerekend. Daarmee is het argument omtrent A- en N-wegen niet feitelijk onjuist, maar kan het in dwingende zin niet worden verplicht.

Bereiken van de toegestane maximum snelheid

Door schade en schande wordt men wijzer. Voorgenoemde uitspraken door de Raad van State, zijn voor ons zeer belangrijke argumentatie in de keuze voor verkeersontsluiting in AERIUS. Dit onderbouwen wij voorts door:

 • Het bereiken van een stoplicht en/of rotonde, alwaar al het verkeer een lage snelheid rijdt, danwel stilstaat. Er is niet langer sprake van onderscheid
 • Het bereiken van de geldende maximumsnelheid op de betreffende weg. Als al het verkeer eenzelfde snelheid rijdt, is er geen sprake meer van onderscheid
 • De rechter heeft gesteld dat het feit óf er ander verkeer kan zijn, niet relevant is, inzake het toerekenen aan een project of object

Om het bereiken van de geldende toegestane maximumsnelheid als argument te kunnen gebruiken is er wat natuurkunde nodig.

Versnelling

We moeten hiervoor even terug naar de schoolbanken. Kent u de formules relevant voor versnelling nog?

 • Snelheid in Km/h : 3,6 = snelheid in m/s
 • (a)Versnelling in m/s2 = (Δv) Verandering snelheid in m/s : (Δt) Verandering in tijdsduur in sec.
 • Afgelegde weg = 0,5*a*(Δt)²

De afgelegde afstand berekenen wij afzonderlijk voor licht en voor zwaar verkeer. Er zit immers een significant verschil in optreksnelheid. Wij hanteren hiervoor:

 • Versnelling personenauto van 2,77m/s² (0-100 km/h in 10 seconden)
 • Versnelling vrachtauto van 0,72m/s² o.b.v. CROW cijfers

Kortom, door op deze wijze de ontsluiting te modelleren, kan deze keuze volledig op basis van feiten worden onderbouwd.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Neem gerust contact met ons op. Vrijblijvend staan wij u te woord.

2021 Alle rechten voorbehoudenWebvriend - Jouw antwoordRealisatie Webvriend